passing by

Info

passing by, 2017, Papier, ca. 5x3m, Ausstellungsansicht: Galeriehaus Nord, Nürnberg

Foto: Christian Dümmler

passing by, 2017, Papier, ca. 5x3m, Ausstellungsansicht: Galeriehaus Nord, Nürnberg

Foto: Christian Dümmler

passing by, 2017, Papier, ca. 5x3m, Ausstellungsansicht: Galeriehaus Nord, Nürnberg

Foto: Christian Dümmler

Foto: Christian Dümmler

passing by, 2017, Ausstellungsansicht: auf AEG, Nürnberg

Foto: Christian Dümmler